Algemene Voorwaarden

1. Definities

D’Akkoord:

de eenmanszaak D’Akkoord, gevestigd te (5223 LH) Den Bosch aan het adres Statenlaan 415 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68399928.

Wederpartij:

de partij die een Overeenkomst sluit met D’Akkoord of aan wie D’Akkoord een offerte heeft uitgebracht. De Wederpartij betreft zowel de Consument als iedere partij die handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Consument:

een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Meer- en minderwerk:

door de Wederpartij gewenste toevoegingen aan of vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Overeenkomst:

iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen D’Akkoord en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:

D’Akkoord en de Wederpartij samen.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van D’Akkoord en op iedere Overeenkomst tussen D’Akkoord en een Wederpartij, ook als voor de uitvoering van de Overeenkomst door D’Akkoord derden worden betrokken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als D’Akkoord hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en gelden alleen voor het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. D’Akkoord zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

2.4 Als D’Akkoord van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat D’Akkoord het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

3.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

3.2 De offerte geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

– Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

– Bij de prijsvormingsmethode regie doet D’Akkoord een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). D’Akkoord geeft desgevraagd aan de Wederpartij een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij de ondernemer daartoe in redelijkheid niet in staat is.

3.3 Alle offertes van D’Akkoord zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat D’Akkoord het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. 

3.4 In geval het uitbrengen van een offerte een uitgebreid advies aan de Wederpartij vereist, dan heeft D’Akkoord het recht om een calculatievergoeding aan de Wederpartij in rekening te brengen. Deze calculatievergoeding wordt gebaseerd op een door D’Akkoord van tijd tot tijd vast te stellen uurtarief.

3.5 D’Akkoord kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.7 Als D’Akkoord in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan D’Akkoord niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

3.8 D’Akkoord behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, technische omschrijvingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Deze documentatie en informatie mag zonder voorafgaande toestemming van D’Akkoord niet aan derden worden gegeven, gekopieerd, gereproduceerd of nagemaakt worden. Als er geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen te worden geretourneerd aan D’Akkoord.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van D’Akkoord ongewijzigd accepteert, of als D’Akkoord een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens D’Akkoord na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door D’Akkoord zijn bevestigd, of als D’Akkoord reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

5. Herroepingsrecht

5.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, kenbaar te maken.

5.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan D’Akkoord om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren. Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW, o.a. als er sprake is van dringende herstelwerkzaamheden. De Consument begrijpt dat zodra D’Akkoord op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.

5.3 Als D’Akkoord al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen terwijl de Consument zich op het herroepingsrecht beroept, worden de kosten hiervoor bij de Consument in rekening gebracht.

5.4 De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

6. Prijs en prijswijzigingen

6.1 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Als in de offerte een vaste prijs (aanneemsom) is opgenomen voor de werkzaamheden dan is deze bindend. Als blijkt dat D’Akkoord korter of langer met de werkzaamheden bezig is, dan is dit geen grond voor verhoging of verlaging van de afgesproken aanneemsom.

6.3 Als de aanneemsom is gebaseerd op een opgemeten oppervlakte, dan geeft een verschil tussen de opgemeten en de werkelijke grootte van de oppervlakte aan de Wederpartij geen recht tot vermindering van de afgesproken prijs.

6.4 D’Akkoord is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs, zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Hieronder valt onder andere (maar niet uitsluitend) de situatie dat de ontheffing op het stortverbod voor bouw- en sloopafval op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen terzake van dakbedekking ingetrokken wordt. Hetzelfde is van toepassing in geval van dak afval of puin.

7. Uitvoering werkzaamheden D’Akkoord

7.1 Alle werkzaamheden die door of namens D’Akkoord worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van D’Akkoord. D’Akkoord biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

7.2 D’Akkoord heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 D’Akkoord bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. D’Akkoord behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van D’Akkoord nooit:

– het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen;

– het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten;

– het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie;

– afwerking van stucwerk of schilderwerk of andere soortgelijke afwerkingen.

7.5 D’Akkoord heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. D’Akkoord kan de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

7.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan D’Akkoord kenbaar heeft gemaakt.

7.7 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. D’Akkoord zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal D’Akkoord de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

8. Verplichtingen Wederpartij

8.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan D’Akkoord heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door D’Akkoord gewenste vorm en wijze aan D’Akkoord ter beschikking worden gesteld.

8.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan D’Akkoord ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

8.3 De Wederpartij zal voor haar eigen rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

8.4 De Wederpartij verstrekt aan D’Akkoord vrije toegang en/of doorgang tot de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat houdt in dat de locatie goed bereikbaar moet zijn voor alle middelen die D’Akkoord nodig heeft in de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij is niet verplicht om zelf aanwezig te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden als het dak ook buitenom bereikbaar is voor de benodigde werkzaamheden. De Wederpartij dient dit dan eerst met D’Akkoord af te stemmen en waar nodig “achterom” open te houden.

8.5 De Wederpartij stelt D’Akkoord in de gelegenheid om materialen (voorafgaand aan de werkzaamheden reeds) af te leveren en gaat er mee akkoord dat D’Akkoord voorzieningen aanbrengt om (brand)veilig te kunnen werken.

8.6 De Wederpartij dient rekening te houden, en gaat akkoord met, de navolgende randvoorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst door D’Akkoord:

– Tijdens en na de werkzaamheden kunnen er grote hoeveelheden stof vrijkomen in de omgeving van het dak. D’Akkoord is hiervoor niet verantwoordelijk en zal niet gehouden zijn tot enig herstel als gevolg van het vrijgekomen stof;

– De Wederpartij stelt D’Akkoord in de gelegenheid om, op kosten van de Wederpartij, gebruik te maken van een watervoorziening en twee stroompunten;

– De Wederpartij zal – indien aanwezig – tijdens de werkzaamheden van D’Akkoord één of twee parkeerplaatsen direct voor de woning vrijhouden;

– De Wederpartij zorgt ervoor dat D’Akkoord één of meerdere containers kan plaatsen op de oprit (indien aanwezig) of bij gebreke van een oprit, op een plaats dicht bij de woning;

– De container mag alleen gebruikt worden voor afval dat D’Akkoord hier ingooit. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het toezicht op deze container;

– De Wederpartij zorgt ervoor dat eventueel aanwezige zonnepanelen, dakterrassen, groene daken of andere constructies die bevestigd zijn op het dak, zijn verwijderd vóór het afgesproken tijdstip waarop D’Akkoord de werkzaamheden zal aanvangen;

– De Wederpartij zorgt ervoor dat de directe omgeving waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is afgedekt is en dat er geen voorwerpen aanwezig zijn die beschadigd kunnen raken. Dat geldt in ieder geval voor glazen overkappingen en koepels, maar ook voor alle andere voorwerpen die bij de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken. Het risico van niet het voldoende afdekken en het laten staan van voorwerpen, en dus de beschadiging of het verloren gaan daarvan, komt voor de Wederpartij;

– De Wederpartij stelt de brandgang beschikbaar voor de steigers van D’Akkoord;

– De Wederpartij is verantwoordelijk voor het afzeilen van het dak bij regen, harde wind of andere weersomstandigheden die kunnen leiden tot schade, ook indien deze weersomstandigheden (pas) optreden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het risico van niet het voldoende afzeilen van het dak, en alle schade die dientengevolge ontstaat, komt voor de Wederpartij;

– De Wederpartij is bekend met het advies van D’Akkoord om verouderde lichtkoepels, dakramen en/of opstanden te vervangen voor nieuwe lichtkoepels, dakramen en/of opstanden;

– De Wederpartij is bekend dat de steiger die D’Akkoord nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden met schroeven, bouten of andere bevestigingsmaterialen wordt bevestigd aan of in de gevel van het gebouw van de Wederpartij. Hierdoor ontstaan gaten, die door D’Akkoord later worden opgevoegd. Het risico van deze bevestiging, en de eventuele beschadigingen daardoor aan het gebouw, komen voor rekening van de Wederpartij;

– De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat het afschot van het dak in de onderconstructie (balken of platen) zit. Het afschot van het dak zit dus niet in de nieuwe dakbedekking, tenzij partijen schriftelijk expliciet anders overeenkomen;

– De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat oneffenheden (zoals, maar niet uitsluitend, verzakte gordingen of verzakte dakplaten) die reeds in de onderconstructie aanwezig zijn ook zichtbaar zullen blijven na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking. D’Akkoord is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van een effen dak.

8.7 De Wederpartij zorgt ervoor dat alle handelingen die nodig zijn voordat D’Akkoord haar werkzaamheden kan verrichten op tijd voltooid zijn.

8.8 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft D’Akkoord het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

8.9 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is D’Akkoord gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als D’Akkoord als gevolg hiervan kosten moet maken, door o.a. het uitstellen van de werkzaamheden of omdat zij extra werkzaamheden uitvoert, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door D’Akkoord aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

9. Overmacht

9.1 D’Akkoord is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop D’Akkoord geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor D’Akkoord niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van D’Akkoord of derden, de situatie dat D’Akkoord producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers of de situatie dat weersomstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden (of de veiligheid daaromtrent) verhinderen. D’Akkoord kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat D’Akkoord de Overeenkomst had moeten nakomen.

9.3 D’Akkoord heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan zes maanden voortduurt.

9.4 Als D’Akkoord bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag D’Akkoord dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Meer- en minderwerk

10.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3.2 kan de Wederpartij aan D’Akkoord (mondeling) meer- of minderwerk opdragen zonder dat er een aanvullende schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten, op de voorwaarde dat het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.

10.2 Bij elke prijsvormingsmethode kan D’Akkoord onvoorzien meerwerk constateren. Dit geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) bij constatering van houtrot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Extra werk dat als gevolg daarvan verricht moet worden, kan in alle gevallen als meerwerk worden doorgerekend aan de Wederpartij.

10.3 Het gemis aan een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van D’Akkoord op verrekening van meerwerk onverlet.

11. Vertraging bij werkzaamheden en overschrijding (op)leveringsdatum

11.1 D’Akkoord is bij het inplannen van haar werkzaamheden afhankelijk van externe factoren, zoals de weersomstandigheden. Het kan daardoor voorkomen dat gemaakte afspraken meerdere keren verplaatst moeten worden. Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn altijd indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij D’Akkoord schriftelijk in gebreke te stellen.

11.2 D’Akkoord heeft het recht om een nieuwe opleveringsdatum af te spreken met de Wederpartij als er sprake is van vertraging bij de werkzaamheden.

12. Annulering

12.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.

12.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft D’Akkoord altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief, waarbij de Wederpartij in ieder geval een minimale vergoeding van 30% van de totale overeengekomen kosten (gebaseerd op de aanneemsom of richtprijs) aan D’Akkoord verschuldigd is.

12.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop D’Akkoord de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

12.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van D’Akkoord leidend.

13. Oplevering

13.1 De werkzaamheden zijn afgerond als D’Akkoord dit mededeelt aan de Wederpartij. D’Akkoord zal in dit geval ook aan de Wederpartij (of een door de Wederpartij aangewezen gemachtigde) vragen om te tekenen voor oplevering.

13.2 Als de werkzaamheden zijn afgerond maakt D’Akkoord foto’s van de afgeronde werkzaamheden.

13.3 Als de Wederpartij zelf niet aanwezig is op het moment van afronding, dan zal D’Akkoord op schriftelijk verzoek van de Wederpartij deze foto’s toesturen en alsnog om ondertekening vragen. Een dergelijk schriftelijk verzoek van de Wederpartij dient D’Akkoord dan binnen 48 uur na afronding van de werkzaamheden te ontvangen. Als enig bericht van de Wederpartij uitblijft binnen 48 uur na afronding van de werkzaamheden of binnen 48 uur na toezending van de foto’s door D’Akkoord, dan wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn met de (staat van) oplevering door D’Akkoord.

13.4 De Wederpartij dient bij oplevering of na ontvangst van de foto’s het door D’Akkoord opgeleverde te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

13.5 Na oplevering geldt enkel de garantie zoals opgenomen in de garantievoorwaarden D’Akkoord als dit expliciet schriftelijk is benoemd in de Overeenkomst of op de factuur.

14. Zekerheid

14.1 D’Akkoord kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. D’Akkoord kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft D’Akkoord het recht de Overeenkomst te weigeren.

14.2 D’Akkoord hanteert de volgende betaaltermijnen:

– 50% van de overeengekomen vergoeding is bij de start van de werkzaamheden verschuldigd; en

– 50% van de overeengekomen vergoeding is verschuldigd na oplevering van de werkzaamheden.

Als D’Akkoord dit wenst kan zij een extra betaaltermijn stellen en eventueel afwijken van de hierboven gemelde termijnen. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. 

14.3 D’Akkoord zal in ieder geval om een aanbetaling vragen als de aanneemsom tenminste € 10.000,00 of een hoger bedrag betreft.

15.Vergoedingen en betaling

15.1 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, dan zullen deze kosten apart op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

15.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen van D’Akkoord ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

15.3 De Wederpartij is nooit gerechtigd tot verrekening van het door haar aan D’Akkoord verschuldigde.

15.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

16. Eindafrekening regiewerk

16.1 Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3.2, zal D’Akkoord binnen een redelijke termijn na (op)levering de eindafrekening aan de Wederpartij toesturen.

16.2 De eindafrekening geeft een omschrijving van de geleverde materialen, de uitgevoerde werkzaamheden en van het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.

17. Niet nakoming betalingsverplichting

17.1 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van D’Akkoord in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door D’Akkoord worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens de Consument wettelijke rente verschuldigd is over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Wederpartij die geen Consument is, is daarentegen direct de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

17.2 D’Akkoord heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door D’Akkoord steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

18. Conformiteit

18.1 De door D’Akkoord te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 

18.2 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product en eerdere afbeeldingen, schetsen e.d. die zijn getoond door D’Akkoord zoals de kleurtint of de vorm. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

18.3 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door D’Akkoord geleverde producten of diensten, zoals opgenomen in brochures, lijsten, website(s) e.d., zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en mogen nimmer worden opgevat als een kwaliteits- of garantieaanduiding.

18.4 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

18.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van D’Akkoord en de door D’Akkoord bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

19. Niet-nakoming van de overeenkomst

19.1 D’Akkoord heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– D’Akkoord ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van D’Akkoord gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij D’Akkoord direct of indirect (zijn) ontstaan.

20. Aansprakelijkheid

20.1 Eventuele aansprakelijkheid van D’Akkoord blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

20.2 D’Akkoord en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):

– door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– een specifiek door de Wederpartij verlangde constructie of werkwijze;

– gebreken aan de zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht;

– de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;

– andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de Overeenkomst algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften niet in acht nemen of niet zorgvuldig met het door D’Akkoord gecreëerde omgaan;

– handelingen die het gevolg zijn van het niet-nakomen van de verplichtingen door de Wederpartij als bedoeld in artikel 8.6;

– handelingen die op grond van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor rekening en risico van de Wederpartij komen;

– normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat;

– omstandigheden die buiten de macht van D’Akkoord liggen.

20.3 D’Akkoord is niet aansprakelijk voor bevestigingsmateriaal dat (zichtbaar) door het plafond heen komt. D’Akkoord heeft voldoende materiaal nodig voor de bevestiging. Als er geen of niet voldoende plafond aanwezig is, dan zal het bevestigingsmateriaal zichtbaar zijn. D’Akkoord aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

20.4 D’Akkoord is ook nooit aansprakelijk voor roetschade, schade ontstaan door (a) constructieve gebreken, zoals ondeugdelijke aansluitingen, (b) stucschade, (c) lakschade, (d) schade als gevolg van afplak- of lijmresten aan de opstal of de inboedel, (e) bestaande gebreken en/of schade aan de opstal of inboedel die (pas) door de werkzaamheden van D’Akkoord aan het licht komen, (f) brand, (g) schade als gevolg van noodzakelijke boringen, (h) schade ontstaan door (losgekomen) asbest welke in het betreffende pand is verwerkt, (i) schade – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan de vloer, tapijt, wand of inboedel – ontstaan door het verplaatsen van de inboedel, (j) schade ontstaan door weersomstandigheden, (k) schade door – al dan niet al aanwezige – lekkages als gevolg van dakpannen die niet goed aansluiten, reeds kapot zijn of niet goed aangesloten kunnen worden, (l) schade door openstaande naden in de platte daken, (m) schade ontstaan door – al dan niet al aanwezige – lekkages als gevolg van loszittend loodwerk, (n) schade of letsel ontstaan door het betreden van al gebrekkige bouwdelen zoals goten en/of daken, (o) schade of letsel als gevolg van vallende delen zoals vuil, dakpannen of stenen.

20.5 De Wederpartij heeft de mogelijkheid om tegen betaling een brandverzekering af te sluiten via D’Akkoord. Indien de Wederpartij hier gebruik van wenst te maken dient zij dit aan te geven aan D’Akkoord bij of voor het sluiten van de Overeenkomst. Het risico voor het niet afsluiten van deze aanvullende brandverzekering ligt bij de Wederpartij. Schades ten gevolge van werkzaamheden die zouden vallen onder de dekking van de brandverzekering – mocht die zijn afgesloten- komen voor rekening en risico van de Wederpartij. D’Akkoord is niet aansprakelijk voor deze schades.

20.6 De aansprakelijkheid van D’Akkoord is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het bedrag wat het meest recent gefactureerd is aan de Wederpartij inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

20.7 D’Akkoord is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D’Akkoord aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan D’Akkoord toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

20.8 D’Akkoord is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

20.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als D’Akkoord de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

20.10 De Wederpartij vrijwaart D’Akkoord, en de door D’Akkoord ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

20.11 Bij bedrijfsbeëindiging komt de aansprakelijkheid van D’Akkoord volledig te vervallen.

21. Klachten

21.1 Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan D’Akkoord te worden gemeld.

21.2 Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan D’Akkoord worden gemeld.

21.3 De Wederpartij dient D’Akkoord in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

21.4 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal D’Akkoord het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.

21.5 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van D’Akkoord.

21.6 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

22. Eigendomsvoorbehoud

22.1 Alle door D’Akkoord in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van D’Akkoord totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met D’Akkoord gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

22.2 De door D’Akkoord geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om voornoemde zaken te verpanden, aan derden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of bezwaren.

22.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan D’Akkoord en de door D’Akkoord aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van D’Akkoord zich bevinden en de zaken terug te nemen.

23.Privacy

D’Akkoord is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) D’Akkoord een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) D’Akkoord hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan D’Akkoord te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

24.Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op alle rechtsbetrekkingen met D’Akkoord is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

24.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van D’Akkoord is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

24.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.