Garantie Voorwaarden

0. Definities

D’Akkoord:

de eenmanszaak D’Akkoord, gevestigd te (5223 LH) Den Bosch aan het adres Statenlaan 415 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68399928.

Wederpartij:

de partij die een Overeenkomst sluit met D’Akkoord of aan wie D’Akkoord een offerte heeft uitgebracht. De Wederpartij betreft zowel de Consument als iedere partij die handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Consument:

een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Meer- en minderwerk:

door de Wederpartij gewenste toevoegingen aan of vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Overeenkomst:

iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen D’Akkoord en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:

D’Akkoord en de Wederpartij samen.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de door D’Akkoord aangebrachte dakbedekking.

1.2 Om een beroep te kunnen doen op deze garantievoorwaarden, moet zijn voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

a. Door D’Akkoord is op de Overeenkomst of de factuur expliciet schriftelijk melding gemaakt van de toepasselijkheid van deze garantievoorwaarden; en

b. Door D’Akkoord is op de Overeenkomst of de factuur expliciet schriftelijk melding gemaakt van de garantieperiode; en

c. De Wederpartij overlegt bij melding van de schade de originele Overeenkomst of factuur (of een duidelijke kopie daarvan) met daarop de vermelding van de garantieperiode; en

d. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt niet vergoed door garanties of verzekeringen van derden; en

e. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt door de Wederpartij binnen 48 uur na constatering aan D’Akkoord schriftelijk gemeld; en

f. De Wederpartij heeft de aanneemsom, inclusief eventueel berekend meerwerk, volledig aan D’Akkoord voldaan.

1.3 De garantietermijn vangt aan op het moment dat D’Akkoord het werk bij de Wederpartij gereed meldt en de dakbedekking dus aan de Wederpartij is opgeleverd. De duur van de garantie stemt overeen met de vermelding daarvan op de Overeenkomst en/of factuur.

1.4 De duur van de garantietermijn wordt niet gewijzigd als gevolg van verrichte aanvullende werkzaamheden of reparatiewerkzaamheden door D’Akkoord.

1.5 Deze garantie heeft enkel betrekking op het juist aanbrengen van de dakbedekking, de waterdichtheid van de dakbedekking en de kwaliteit van de dakbedekking. Bij de beoordeling van de vraag of de Wederpartij een beroep kan doen op de vermelde garantie, wordt ervan uitgegaan dat D’Akkoord de werkzaamheden heeft uitgevoerd conform de (redelijke) instructies van de Wederpartij, binnen de professionele kaders. De opdracht van D’Akkoord betreft nooit het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen. Als de instructies van de Wederpartij dus aanleiding hebben gegeven tot de schade of gebreken, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze garantievoorwaarden.

1.6 Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing zolang D’Akkoord is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij een uitschrijving in de Kamer van Koophandel komt elke garantie dan ook per direct te vervallen.

2. Conformiteit en garantie

2.1 De door D’Akkoord te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen de garantieperiode, zal D’Akkoord de kosten voor herstel of vervanging dragen. Het is ter uitsluitende beoordeling van D’Akkoord of er wordt gekozen voor herstel of vervanging.

2.2 D’Akkoord brengt de voorrijkosten en onderzoekskosten bij de Wederpartij in rekening als blijkt dat er geen dekking is onder deze garantievoorwaarden.

2.3 De garantie komt direct te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit:

– de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van D’Akkoord, aan de zaak reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen; of

– de situatie dat de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht op of aan de dakbedekking, waaronder (maar niet uitsluitend) het plaatsen of bevestigen van zonnepanelen, plaatsen of aanleggen van een dakterras of groene daken, waardoor er nadelige gevolgen zijn opgetreden of schade is ontstaan aan de dakbedekking; of

– als de dakbedekking is blootgesteld aan abnormale omstandigheden; of

– als de dakbedekking is gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik); of

– als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; of

– als het periodiek reinigen van het dak of het preventief onderhoud aan de dakbedekking (waartoe D’Akkoord een onderhoudscontract kan aanbieden) achterwege wordt gelaten en/of wanneer door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht; of

– als het gebrek of de schade het gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het verlies van samenhang van de ondergrond en/of wijziging in de bestemming van het dak of wijziging van de klimaatklasse van het gebouw; of

– als het gebrek het gevolg is van mechanische beschadigingen, natuurgeweld (zoals aardbevingen, storm, blikseminslag) of enige andere van buitenaf komende oorzaak. Onder storm wordt verstaan: een weersgesteldheid waarbij een hogere windsnelheid wordt behaald dan 20.8 meter per seconde (windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort); of

– normale slijtage of waardevermindering; of

– de situatie dat de Wederpartij of een derde bewust of opzettelijk schade heeft toegebracht.

2.4 Deze garantie is niet van toepassing op aangebrachte voorzieningen op het dak, zoals (maar niet uitsluitend) groen-, parkeer- of energievoorzieningen. Ook strekt deze garantie zich niet uit tot het verwijderen en weer aanbrengen van deze voorzieningen, als om welke reden dan ook, schade aan de dakbedekking is ontstaan.

2.5 Bij bedrijfsbeëindiging en/of het stopzetten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt elke vorm van garantie direct te vervallen.

3. Dekking

3.1 Deze garantie biedt enkel recht op herstel of vervanging en biedt nimmer recht op een schadeloosstelling.

3.2 Schade die is ontstaan als gevolg van een lekkage of indirecte schade is eveneens van deze garantie uitgesloten.

4. Melding

4.1 De Wederpartij is verplicht de gebreken binnen 48 uur na het constateren daarvan schriftelijk te melden aan D’Akkoord. De schriftelijke melding dient in ieder geval te omvatten:

– Naam, adres en woonplaats van de Wederpartij;

– Plaats en adres van het gebouw waarop de melding betrekking heeft;

– Een omschrijving van de klacht;

– Het origineel of een duidelijke kopie van de Overeenkomst of factuur waarop de garantie staat vermeld.

5.Toepasselijk recht en geschillen

5.1 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. D’Akkoord zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

5.2 Op alle rechtsbetrekkingen met D’Akkoord is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.3 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van D’Akkoord is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

5.4 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.